Măsuri de Prevenire și Stingere a Incendiilor


Prevenirea incendiilor la locul de muncă: Noțiuni de bază

Un incendiu poate creea distrugeri uriașe la locul de muncă. În cazul în care nu e prea mare, provoacă leziuni minore sau doar panică. Dar dacă este un incendiu major, acesta duce la leziuni grave și chiar decese.

În realitate, este imposibil să eliminăm complet pericolele de incendiu de la locul de muncă. Dar asta nu înseamnă că nu poți face o serie de lucruri pentru a controla aceste pericole.

Prevenirea incendiilor la locul de muncă constă în patru etape:

 1. Punerea în aplicare a unui program care include pregătirea, prevenirea și recunoașterea pericolelor de incendiu.
 2. Asigurați-vă că manipulați corect materialele combustibile și inflamabile.
 3. Menținerea curățeniei la locul de muncă reduce pericolul de incendiu.
 4. Păstrați întotdeauna echipamente adecvate de stingere a incendiilor în zona de lucru pentru a stinge focul înainte de a scăpa de sub control.

triunghi incendiu

Triunghiul incendiului – sursa de căldură, oxigen și combustibil

Un incendiu are nevoie de trei elemente – de sursa de căldură, oxigen și de combustibil. Fără căldură, oxigen și combustibil un incendiu nu va porni sau se va extinde. O bună strategie pentru prevenirea incendiilor este de a elimina unul sau mai multe elemente dintre sursa de căldură, oxigen sau combustibil. Evaluarea riscurilor ar trebui să includă detalii cu privire la toate cele trei elemente pentru a minimiza riscul declanșării unui incendiu.

De asemenea, pentru a putea avea loc o ardere, trebuie ca cele trei elemente ce compun triunghiul arderii să se combine în proporţii corecte


interval de inflamabilitate

Pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Managementul Situațiilor de Urgență vă punem la dispoziție urmatoarele servicii:

Servicii in domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor

 1. Consilierea angajatorului privind: necesarul pentru dotarea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, asigurarea propagandei vizuale privind domeniul apărării împotriva incendiilor, conform normelor în vigoare;
 2. Întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de apărare împotriva incendiilor pentru toate categoriile de salariați;
 3. Efectuarea instructajului introductiv general; instructajul specific locului de muncă; instructajul periodic; instructaj la recalificarea profesională și la reîntoarcerea la serviciu din concediu de maternitate și testarea cunostințelor salariaților;
 4. Verificarea specifică locului de muncă și a instructajului periodic pe linie de apărare împotriva incendiilor pentru toţi angajaţii existenţi şi pentru fiecare nou angajat şi asigurarea testării acestora împreună cu conducătorul locului de muncă stabilit prin dispoziţie internă;
 5. Elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;
 6. Efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul depistării încălcărilor normelor de apărare împotriva incendiilor şi informare a beneficiarului despre neregulile constatate;
 7. Informarea în scris a conducerii beneficiarului asupra modificărilor survenite în legislația în domeniu și a modului concret de implementare a acestora la nivelul unității;
 8. Stabilirea prin dispoziții scrise a responsabilităţilor şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor;
 9. Elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi stabilirea atribuţiilor ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
 10. Verificarea cunoștințelor salariaţilor privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
 11. Asigurarea și verificarea respectării a indicatoarelor de avertizare de către angajați și persoane din exterior care au acces în instituție; identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitate și asigurarea corelarii măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;
 12. Elaborarea Scenariului de securitate la incendiu și risc la incendiu în conformitate cu Legea 307/2006;
 13. Elaborarea planului de evacuare a lucrătorilor și asigurarea afișării planului de evacuare la loc vizibil;
 14. Întocmirea planurilor de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă;
 15. Verificarea și întreținerea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;
 16. Îndeplinirea formalităților necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și supravegherea respectării condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;
 17. Reprezentarea beneficiarului, în fața organelor de control și a inspectorilor de prevenire împotriva incendiilor și prezentarea documentelor și informațiile solicitate;
 18. Participarea la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de organele competente;
 19. Păstrarea confidenţialităţii oricăror date şi informaţii puse la dispoziţie de către beneficiar cu scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

trusa

Servicii în domeniul Situațiilor de Urgență

 1. Consultanță și asistența cu privire la aspecte din domeniul situațiilor de urgență;
 2. Stabilirea, prin dispoziții scrise, a responsabilităților și modului de organizare pentru apărarea împotriva situațiilor de urgență, actualizarea ori de câte ori apar modificări aducerea la cunoștința salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;
 3. Identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea și asigurarea corelarii măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;
 4. Elaborarea de tematici pentru efectuarea instructajului pentru situații de urgență;
 5. Instruirea angajaților cu privire la situațiile de urgență;
 6. Întocmirea, actualizarea permanentă și transmiterea către inspectorat a listei cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiunile prevăzute de lege;
 7. Cercetarea, întocmirea dosarului şi a procesului verbal de cercetare şi a formularului de înregistare a accidentelor de muncă (F.I.A.M.) și a incidentelor periculoase;
 8. Informarea beneficiarului cu privire la modificările legislative aplicabile;
 9. Îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute de lege privind situatiile de urgență.