Serviciu extern de prevenire şi protecţie5 pași simpli pentru asigurarea Securității și Sănătății în Muncă

5steps

pdca2

Activitățile pe care le efectuăm ca și Serviciu Extern de Prevenire și Protecție sunt următoarele:

 1. Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de producție/echipamente de lucru și mediul
  de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 2. Elaborarea,indeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
 3. Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/intreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator;
 4. Propunerea atribuțiilor și raspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucratorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
 5. Verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității si sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
 6. Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății in muncă;
 7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicarii de catre lucratori a informațiilor primite;
 8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii și/sau unității;
 9. Asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107, și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;
 10. Evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107 din HG 1425/2006;
 11. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
 12. Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 13. Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 14. Evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
 15. Monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 16. Verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;
 17. Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 18. Întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;
 19. Evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificarile periodice și dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 20. Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din intreprindere și intocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
 21. Urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
 22. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
 23. Întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art.108-177;
 24. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din intreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
 25. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
 26. Colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, in vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;
 27. Colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;
 28. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;
 29. Propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 30. Propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la incheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori străini;
 31. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfașurarea acestor activități.
 32. Evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările și/sau încercarile periodice ale echipamentelor de muncă sa fie efectuate la timp și de către persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;
 33. Alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.